Nieuws

Gepost op 16 May 2018
2,310

PRIVACY StatementPRIVACY STATEMENT Snoek & Schepman handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en per mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming. In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciĆ«le Instellingen zijn deze regels nader uitgewerkt. Verwerking persoonsgegevens De volledige tekst van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciĆ«le Instellingen kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00). Welke gegevens verwerken wij? Snoek & Schepman verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, beroep, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag of een claim, in correspondentie en telefonisch. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheidsgegevens, strafrechtelijk verleden, burgerservicenummer. Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt? Bij de aanvraag van een verzekering of een financiĆ«le dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiĆ«le dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiĆ«le sector, onze organisatie, medewerkers en cliĆ«nten. Hoe lang bewaren we gegevens? Snoek & Schepman zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er zeven jaar zijn verstreken sinds uw verzekering is beĆ«indigd, opgezegd of geannuleerd, worden de persoonsgegevens geblokkeerd in onze polisadministratie. Voor eventuele juridische geschillen na deze termijn, zijn de gegevens opgeslagen in een digitaal archief. Delen met anderen Snoek & Schepman deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Indien sprake is van een premieachterstand kunnen de met ons samenwerkende verzekeringsmaatschappijen de vordering uit handen geven aan een incassobureau, dat uw gegevens gebruikt voor een incassoprocedure. In kaart brengen websitebezoek S&S gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Vastleggen communicatie Snoek & Schepman bewaart de content van telefoongesprekken in ons CMR-systeem. Het bewaren van de content van telefoongesprekken en het bewaren van elektronische communicatie ( email ) en de verwerking daarvan door Snoek & Schepman hebben als doel: ļ‚· Het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek; ļ‚· Fraude preventie ļ‚· Evalueren van de kwaliteit van onze dienstverlening; ļ‚· Schade beoordelingsdoeleinden; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar info@snoekschepman.nl. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een derde. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto ( zwart balkje voor uw ogen ) en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. S&S zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klacht Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw verzoek of over de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Beveiliging S&S neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via een email bericht naar info@snoekschepman.nl Nieuwe ontwikkelingen De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt. Vragen? U kunt ons bereiken via: Website: www.snoekschepman.nl E-mailadres: info@snoekschepman.nl Telefoonnummer: 070-365 01 88 Bedrijfsadres: Zeestraat 100 ( 4.02 ), 2518 AD, Den Haag Postadres: Postbus 430, 2501 CK Den Haag