Nieuws

Gepost op 8 June 2022
675

Slapende VVE activerenOp 20 april 2010 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 5 BW en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door een Vereniging van Eigenaars. Naar verwachting zal dit voorstel ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd waarna inwerkingtreding nog voor het einde van dit jaar te verwachten is. De wet is gericht op het gedwongen activeren van de slapende Vereniging van Eigenaars (Er zijn geen leden, geen actief bestuur, alleen wel een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en bijv. een bankrekening), die geen jaarlijkse vergadering houdt, geen reservefonds heeft, geen periodieke financiële bijdragen int voor de gemeenschappelijke kosten voor bijvoorbeeld groot onderhoud of onderverzekerd is voor de opstal. Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel kunnen vanwege het ontbreken van een georganiseerde voeding van een reservefonds bij de Vereniging van Eigenaars problemen ontstaan wanneer onderhoud echt noodzakelijk wordt. Achterstallig onderhoud van appartementen kan leiden tot achteruitgang van buurten en wijken. Gemeentes kunnen met het huidige wettelijke instrumentarium alleen achteraf optreden door middel van een aanschrijving met een last onder dwangsom of aankondiging van bestuursdwang. De nieuwe wet beoogt daaraan een einde te maken. Het doel van het wetsvoorstel is om gemeentes in staat te stellen om indringend en met een wettelijke bevoegdheid met de Vereniging van Eigenaren in gesprek te komen en indien nodig ook aanvullende eisen te stellen aan de onderhoudsplannen van de VvE, vóórdat bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen nodig worden. Als VvE moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo is inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht, moet je een reservefonds hebben en een opstalverzekering regelen. Lees wat je als VvE allemaal voor elkaar moet hebben. Sinds 1 mei 2008 is het niet langer toegestaan om een slapende VvE te hebben. Sinds die datum is het voor een VvE verplicht om een reservefonds op te bouwen. Als appartementseigenaar kunt u actie ondernemen om een VvE weer actief te krijgen. Zo kunt u een vergadering van eigenaars bijeenroepen. Daarin kunt u samen duidelijke afspraken maken over het beheer en onderhoud van het gebouw. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de splitsingsakte, waarin nadere regels gesteld kunnen worden over het gebruik van de privé-gedeelten (de appartementen), over de gemeenschappelijke gedeelten (trappenhuis, galerijen), geluidsoverlast of over andere zaken die niet in de splitsingsakte staan. Het kan behalve regels, richtlijnen en afspraken ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden bevatten. Het mag niet in tegenspraak zijn met de statuten; De statuten zijn altijd leidend. Het kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering of in de jaarvergadering. https://avvr.nl/nieuwe-wet-gemeente-grijpt-in-bij-slapende-vve/