Pensioenen & Hypotheken

Zoals de meeste relaties van Snoek & Schepman inmiddels al weten is mijn collega Edward de Vries werkzaam op gebied van Hypotheek advies- & bemiddeling.
Edward is echter ook Pensioenadviseur. Voor alle vragen op gebied van uw pensioen en lijfrenteverzekeringen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Edward.

Telefoonnummer: 06-44643578

Faillissement verzekeraar, wat nu?

Er is geen thumbnail

Een kapitaal bij een verzekeraar valt altijd onder het faillissement
De meeste mensen weten dat er een speciale regeling geldt wanneer een bank failliet gaat. Dan ben je onder het zogenaamde depositogarantiestelsel verzekerd tot € 100.000 per persoon per bankinstelling. Dus als je samen een en/of rekening hebt, ben je tot € 200.000 verzekerd.

Het kapitaal dat je bij een verzekeraar bij elkaar hebt gespaard in een verzekering, valt altijd onder het faillissement van de verzekeraar. Ook als je bijvoorbeeld via een lijfrenteverzekering belegt in beleggingsfondsen zonder enige garantie. Je draagt dan zelf de risico’s van koersdalingen, maar juridisch gezien is het geld van de verzekeraar.

Bij een beleggingsrekening  ben je zelf eigenaar van de beleggingen. De bank is dan alleen tussenpersoon. Bij een faillissement van de bank blijven de beleggingen van jou en vallen deze dus niet onder het faillissement.

Opvangregeling bij een dreigend faillissement
Bij een eventueel faillissement van een levensverzekeraar geldt de opvangregeling. Deze gaat tot 134 miljoen. De opvangregeling is een preventief middel. De Nederlandsche Bank (DNB) zet de regeling in op het moment dat de verzekeraar nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, maar de kans bestaat dat hij dat in de toekomst niet meer kan.  Die 134 miljoen lijkt een flink bedrag, maar is te weinig als een grote levensverzekeraar omvalt.

Gelukkig is de kans op een faillissement van een verzekeraar kleiner geworden in vergelijking met een paar jaar geleden. De solvabiliteit van de grote en de meeste kleine levensverzekeraars is redelijk op orde.  De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Wil je weten hoe jouw levensverzekeraar er voor staat? Dan kun je dat nakijken via de site van DNB.

De solvabiliteit van verzekeraars zal echter omlaag gaan, als zij bijvoorbeeld miljarden moeten uitkeren als gevolg van gerechtelijke uitspraken over zogenoemde woekerpolissen. Tot 2008 werden bij veel beleggingsverzekeringen hoge eindkapitalen voorgespiegeld, die op het eerste gezicht haalbaar leken. Onder andere door de hoge kosten die de verzekeraar afhaalden van de inleg en/of het jaarlijkse beleggingsrendement, worden de beloofde eindkapitalen niet bereikt. Deze verzekeringsproducten kennen we nu als woekerpolissen.

Een levensverzekeraar die in de problemen kwam is Conservatrix. Dit jaar verkocht aan de Nederlandse onderneming Trier Holding, onderdeel van de Amerikaanse investeerder Eli Global. De rechtbank Amsterdam heeft toestemming gegeven voor de aandelenoverdracht waarop toezichthouder De Nederlandsche Bank had aangedrongen. De solvabiliteit van de verzekeraar was al geruime tijd zorgwekkend, reden waarom Conservatrix al sinds 2015 geen nieuwe verzekeringen meer verkocht. Conservatrix had volgens DNB onvoldoende middelen om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen richting polishouders. In zo’n geval kan DNB de aandeelhouders dwingen afstand te doen van de aandelen en die over te dragen aan een partij die wel voldoende in kas heeft. Het bedrijf zal op een nieuwe locatie en onder een nieuwe naam worden voortgezet.

Polishouder is preferente schuldeiser
Levensverzekeraars gaan niet zomaar failliet, maar als het gebeurt kost het je altijd geld. Het is niet zo dat het hele kapitaal verdwijnt, maar je kunt wel tientallen procenten kwijtraken. Als polishouder ben je een preferente schuldeiser, waardoor je voorrang krijgt op andere schuldeisers. In 1995 ging levensverzekeraar Vie d’Or failliet. De polishouders raakten uiteindelijk 20% van hun verzekerd kapitaal kwijt.

Er wordt nieuwe wetgeving ontwikkeld voor het voorkomen en eventueel afwikkelen van faillissementen van verzekeraars. Deze wetgeving komt in de plaats van de huidige opvangregeling. Omdat de nieuwe wet niet veel garanties biedt voor de polishouders, is de Consumentenbond tegen het wetsvoorstel. Met de wet worden namelijk de rechten van de polishouders omgezet in aandelen. De Consumentenbond vindt dat onwenselijk. Zij geven aan dat een verzekering afsluiten iets wezenlijks anders is dan ergens aandeelhouder worden. Het is echter nog maar de vraag of de politiek rekening zal willen houden met de bezwaren van de consumentenbond.

Samenvatting:
Het proces na een faillissement van een levensverzekeraar loopt voor een levensverzekering anders dan bij een bankrekening of beleggingsrekening. Dit kan leiden tot financieel nadeel voor de verzekeringsnemer. Het toezicht op levensverzekeraars is streng en er zal niet snel een verzekeraar omvallen.

Polishouders in onzekerheid door faillissement verzekeraar Conservatrix

De noodlijdende levensverzekeraar Conservatrix is door de rechter failliet verklaard. Dat gebeurde op verzoek van De Nederlandsche Bank.

Vanwege de problemen bij Conservatrix stelde DNB daar in september al een curator aan. Dat was geen faillissementscurator, maar iemand die DNB kan aanstellen bij een verzekeraar die niet aan de wettelijke kapitaaleisen voldoet.

‘Overdragen aan andere verzekeraar’

Nu zijn er dus ook faillissementscuratoren aangesteld, die gaan kijken wat er met het bedrijf moet gebeuren. Conservatrix zegt dat nog niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor polishouders. “In het belang van de polishouders onderzoeken de curatoren of de verzekeringen kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is.” Mogelijk worden polishouders dan gekort op hun verzekering.

Het is voor het eerst sinds 1995 dat er in Nederland een verzekeraar failliet gaat. Conservatrix heeft rond de 70.000 klanten.

Polishouders geschrokken

“We zijn geschrokken, we hadden niet verwacht dat er nu al een faillissement zou komen”, zegt Dirk Jongmans, voorzitter van de Stichting Polishouders Conservatrix. Sinds duidelijk werd dat de verzekeraar in de problemen zat hebben al meer dan duizend polishouders zich bij die stichting aangesloten.

“Dit is zeker niet goed voor polishouders”, aldus Jongmans. Zelf heeft hij een lijfrentepolis bij Conservatrix, die bedoeld is als pensioenvoorziening. “Ik hoop dat ik in ieder geval mijn inleg terugkrijg. Het geplande eindkapitaal zal ik wel niet meer halen. Dus ik zal zelf ook voorzieningen moeten treffen om aan het pensioen te komen dat ik wilde.” De stichting heeft morgen een gesprek met de curatoren.

‘Onvermijdelijk’

“Een faillissement was helaas onvermijdelijk omdat Conservatrix niet in staat was om aan de kapitaaleisen te voldoen”, zegt DNB in een reactie. “En een alternatieve oplossing binnen afzienbare termijn bleek niet mogelijk.

“Wij hebben ons tot het laatste moment ten volle ingezet voor onze polishouders. Dat dit ondanks getroffen maatregelen niet gelukt is, voelt wrang” zegt René Collé, CEO van Conservatrix.

In mei maakte Conservatrix al bekend onvoldoende buffers te hebben om aan zijn toekomstige verplichtingen, het uitbetalen van levensverzekeringen, te voldoen. In juli zei het bedrijf die buffers ook niet binnen de vereiste tijd te kunnen terugbrengen naar het verplichte niveau.

CONSERVATRIX FAILLIET!!!!!

Utrecht, 8 december 2020 – Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van De Nederlandsche Bank het faillissement van Conservatrix uitgesproken. De rechtbank heeft mr. drs. W.J.M. van Andel en mr. E.L. Zetteler van Wijn & Stael Advocaten aangesteld als curatoren. Curatoren zijn vanaf de uitspraak van het faillissement verantwoordelijk voor Conservatrix en zijn aangesteld om de belangen van de schuldeisers, waaronder de polishouders, te behartigen. 

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen van het faillissement voor de polishouders zijn. In het belang van de polishouders onderzoeken curatoren of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief waarin namens curatoren meer informatie zal worden verstrekt over het vervolg van het proces.

De directie betreurt het ten zeerste dat de getroffen maatregelen niet tot een positieve uitkomst hebben geleid. Wij hebben ons tot het laatste moment ten volle ingezet voor onze polishouders. Dat dit ondanks de getroffen maatregelen niet gelukt is, voelt wrang” aldus René Collé, CEO van Conservatrix.

Relevante ontwikkelingen in het faillissement van Conservatrix zullen namens curatoren op de website van Conservatrix worden vermeld (www.Conservatrix.nl). De komende periode zal alle informatie die op dat moment gedeeld kan worden over de producten en dienstverlening van Conservatrix op deze website worden gepubliceerd.

Verplichte AOV voor zelfstandigen (WAZ)?

Eind jaren ’90 werd de WAZ geïntroduceerd, met hetzelfde doel als dat ten grondslag ligt aan de huidige plannen: het bieden van een basisvoorziening voor het geval een zelfstandige arbeidsongeschikt wordt.

Die WAZ heeft een jaar of zes bestaan en is uiteindelijk afgeschaft wegens de combinatie van een hoge premielast en een relatief lage uitkering. Veel verschil tussen toen en nu zie ik niet. De premie ligt op een vergelijkbaar niveau (zo’n acht procent van het belastbaar inkomen) en daarmee lijkt voor de hand te liggen dat de klacht over een hoge premielast – terecht of niet terecht – er al zal zijn vóór de regeling zelf.

De uitkering ligt als ik het goed begrijp iets hoger dan destijds (nu 100 procent minimumloon, toen 70 procent), maar zal door vele zelfstandigen nog steeds als laag worden ervaren. Dat laatste probleem zou je dus kunnen oplossen door de bovenwettelijke verzekeringsoptie waarin nu voorzien wordt. Die mag dan wel gebaseerd worden op een publiekrechtelijke basis (dus: de wet gaat voorschrijven dat die optie er moet komen), maar zolang die optie uitgevoerd moet gaan worden via de portemonnee van de private verzekeraars, zullen daar dus ook de private tarieven aan worden gehangen en dat geldt al helemaal als de verzekeraars beperkt gaan worden in de gezondheidsvragen die ze mogen stellen. Die premies zullen, bij gebrek aan voldoende informatie om het risico juist in te kunnen schatten, eerder hoger dan lager worden. En als zelfstandigen nu al een zeer beperkte bereidheid hebben zich tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico te verzekeren, zie ik dat door die bovenwettelijke optie nog niet veel beter worden.

Het zal dus hoofdzakelijk beperkt blijven tot die nieuwe WAZ. Daar gaat dan nog bij komen dat de re-integratie-inspanningen van het UWV moeten komen. Daar zie ik een lange termijn gevaar in: het UWV is niet gewend re-integratie-inspanningen te leveren en hoeft dat ook niet te zijn: de premies die het UWV voor andere arbeidsongeschiktheidsrisico’s rekent worden gebaseerd op de schadelast en als die hoger wordt, wordt ook de premie hoger. Er zit bij het UWV geen drive om de schadelast te beperken, wat bij private verzekeraars heel anders ligt. Daarom zou het wat mij betreft in elk geval zo moeten zijn, dat de nieuwe verzekering helemaal niet wordt uitgevoerd door het UWV, maar door private verzekeraars, die veel meer kennis en kunde in huis hebben.

De kernvraag blijft intussen wel, of deze volgende poging het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen af te dekken, wél haalbaar blijkt. Zelfstandigen zijn niet voor niets zelfstandig. Als ze zich hadden willen wentelen in de zekerheid van allerlei afdekkingen van risico’s, waren ze wel in loondienst. Als ze – al dan niet gedwongen – kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap, dan hoort daar ook bij het lopen van financiële risico’s. Die worden vaak onderschat. Ook binnen mijn kantoor maak ik daar de voorbeelden van mee.

 

Man verzwijgt fysio-behandeling, raakt verzekering kwijt!

Mocht je nou denken dat je helemaal goed verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid, kijk alles nog even goed na, vooral als je wel eens bij de fysiotherapeut bent geweest.

Een man die bij Aegon verzekerd was werd arbeidsongeschikt en wilde aanspraak maken op zijn verzekering. Hij is door rugklachten uitgevallen. Hij werkte als cafetariahouder, een beroep dat als ’rugbelastend’ wordt beschouwd.

Fysiotherapeut

Alleen had hij bij zijn aanvraag niet vermeld dat hij bij de fysiotherapeut was geweest voor de behandeling van rugklachten. Hij is zeven keer geweest en heeft een aantal spierversterkende oefeningen meegekregen.

Dit was meer dan 2,5 jaar voordat hij de aanvraag bij Aegon invulde. De man is er tijdens zijn aanvraag mogelijk ook niet specifiek over uitgevraagd door de medisch adviseur van de verzekeraar, staat in de uitspraak van het Kifid.

Hulpverlener

Toch had hij volgens het contract moeten vermelden dat hij eerder bij een hulpverlener was geweest voor klachten. Volgens een beoordeling door een commissie mocht Aegon de man de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan ook weigeren.

Doorstromer die wil verhuren ziet veel over het hoofd!

Wie zijn de mensen die dit willen?

“Het zijn vaak mensen tussen de 25 en 40 die wat ondernemender zijn. Ze hebben een paar jaar geleden een startersappartement gekocht, hebben inmiddels een relatie en zetten de grote stap naar een eengezinswoning. Het kan ook dat de twee partners allebei een appartementje hebben. Ze zeggen dan ‘als we die in de verhuur gooien hebben we de helft van de woonlasten voor de nieuwe woning gedekt’. Rekenkundig kan het allemaal wel, maar je moet natuurlijk niet alleen naar het rendement kijken. Er zijn heel veel fiscale en juridische aspecten die klanten over het hoofd zien.”

Wat bijvoorbeeld?

“De oude hypotheek. Bij de huidige geldverstrekker hoef je over het algemeen niet aan te komen want standaard staat in de hypotheekakte dat je niet mag verhuren. De praktijk leert dat mensen het desondanks doen maar wij adviseren altijd om de hypotheek over te sluiten naar een hypotheekaanbieder die verhuur wel toestaat.”

Hoe vaak lukt het om dat te realiseren?

“Bij mensen die dit weloverwogen doen lukt het bijna altijd. Alleen blijkt soms uit het advies dat het niet verstandig of dat er te veel complicaties zijn.”

Wat voor complicaties zijn er waardoor het niet lukt?

“Een aantal mensen blijkt de overwaarde uit de oude woning toch nodig te hebben. Ze hebben dan een berekening gemaakt op internet, maar gaan ermee de mist in doordat ze op dertig jaar toetsen, terwijl ze op de oude hypotheek nog maar drieëntwintig jaar te gaan hebben. Dat drukt op de leencapaciteit. Daarnaast verhuist de oude hypotheek van box 1 naar box 3. Dat heeft meerdere gevolgen. Je verliest een stukje renteaftrek door de bijleenregeling. Bovendien had je mogelijk voor je nieuwe hypotheek in een lagere risicoklasse gezeten als het geld was vrijgekomen. Als je dat dan allemaal optelt heeft dat behoorlijk wat impact en moet je goed kijken wat het rendement is dat overblijft.”

Dat valt dan toch tegen?

“Heel veel mensen kijken alleen naar het bruto rendement. Ze zien bijvoorbeeld alleen de 500 euro per maand die overblijft van de huur, maar als je op een nieuwe hypotheek weer 200 euro extra betaalt omdat je in een hogere risicoklasse valt en een hogere aflossingsverplichting hebt, houd je daarvan maar 300 euro over. Is dat alle rompslomp waard? Voor de een wel, voor de ander niet, het is maatwerk.”

Hypotheekrente in 2020: dit voorspellen de economen

Marktrente heeft grootste invloed op hypotheekrente

Om de onderbouwing van de economen te begrijpen, is het goed om het verband tussen de hypotheekrentes en de kapitaalmarkt scherp te hebben. De economen kijken voor hun voorspelling naar een groot aantal factoren. Daarvan is de kapitaalmarktrente de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van de hypotheekrente. Dat is de rente op basis waarvan internationaal door banken en beleggers aan elkaar geld wordt geleend als er geen sprake is van enig risico.

Marktrente afhankelijk van ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt

Voor de voorspellingen maken de economen onderscheid tussen de kortlopende en langlopende rentetarieven. De kortlopende rentetarieven (variabel en 1 jaar vast) worden vooral beïnvloed door ontwikkelingen op de geldmarkt. Die geldmarkt is het korte stuk van de kapitaalmarkt en wordt voornamelijk beïnvloed door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Langlopende rentetarieven (langer dan 1 jaar vast) zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt waar internationale partijen grote invloed hebben. Hier spelen de wereldwijde economische en politieke verwachtingen een grote rol.

ABN AMRO: Licht dalende rentes

Econoom Philip Bokeloh van ABN AMRO ziet de kans groter worden dat de hypotheekrente met zowel een korte als een lange looptijd dit jaar verder daalt. Ook al zal de wereldwijde economie licht stijgen; de inflatie blijft de komende jaren mogelijk onder de 2% die de ECB nastreeft. Bokeloh verwacht dat de ECB in maart de belangrijke depositorente nog verder zal verlagen van -0,5% naar -0,6%. Hiermee wordt het voor banken dus nog duurder om geld bij de ECB te stallen. Het beleid van de ECB vergroot de kans dat zowel de kortlopende als de langlopende hypotheekrentes de komende tijd licht dalen, aldus de econoom van ABN AMRO.

ING: Gelijkblijvende rentes

Econoom Dimitry Fleming deelt op de website van ING zijn verwachtingen voor de hypotheekrentes in 2020. Vanwege ‘niet-overtuigende economische groeicijfers’ en het achterblijven van de inflatie zal de ECB de rentes tot in 2020 op het huidige lage niveau houden. Daardoor zullen de kortlopende rentetarieven naar zijn verwachting gelijk blijven.

Met het oog op de langlopende rentetarieven lijkt de angst voor een wereldwijde recessie wat bekoeld. De kans op een brexit-deal is toegenomen en de handelsoorlog tussen de VS en China komt langzaamaan tot een einde. Daartegenover staan wel weer de opgelopen spanningen met Iran. Fleming houdt het – met het oog op deze marktontwikkelingen – voorlopig ook op gelijkblijvende langlopende rentes.

Obvion: Gelijkblijvende rentes

Obvion (100% dochter van Rabobank) verwacht – net als ING – dat zowel de kortlopende als de langlopende rente in 2020 min of meer gelijk blijft. CFO Rachelle Rijk laat aan de Hypotheker weten dat ze op korte termijn geen aanpassingen van de beleidsrente verwacht van de ECB of de centrale bank van de Verenigde Staten (FED).

Voor de ontwikkeling van de langlopende rente moet vooral gekeken worden naar de volgende fase in de deal tussen China en de VS. Verder afnemende handelsspanningen kunnen de rente omhoog stuwen, maar het tegenovergestelde scenario is ook mogelijk. Rijk kijkt ook naar het sentiment onder Duitse beleggers. Dat sentiment is de laatste maanden sterk verbeterd. Dit kan uiteindelijk leiden tot hogere rentes. Per saldo houdt Rijk het op gelijkblijvende rentes.

Ook het gedrag van de aanbieders speelt rol

Naast de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, speelt ook de concurrentie tussen geldverstrekkers een rol. Om meer klanten aan te trekken, kunnen geldverstrekkers hun marges verlagen waardoor de hypotheekrente (nog) verder omlaag zou gaan. De belangrijkste aanbieders zijn echter nog steeds de Nederlandse grootbanken en er is een grens aan wat zij kunnen doen om hun marktaandeel te behouden. Het lijkt erop dat zij op dit moment op hun pijngrens zitten, waardoor de groei van de markt door andere partijen zal worden opgevuld.

Woningschade door de storm? Dit kun je het beste doen

Verzekeraar

Meld de schade direct bij je verzekeraar, adviseert Vereniging Eigen Huis. Stel je hebt weggewaaide dakpannen, gesneuvelde ramen of een omgevallen schutting: dat valt allemaal onder de opstalverzekering. Een opstalverzekering is verplicht voor huiseigenaren met een hypotheek.

Of je opstalverzekering de stormschade vergoedt, hangt af van de vraag of het wel om een storm gaat. Officieel spreken we van storm vanaf windkracht 9. Een verzekeraar vindt al dat het stormt bij windkracht 7 (14 meter per seconde). Dat is een voordeel, want windkracht 7 is al hard genoeg om schade aan je huis te veroorzaken.

Losliggende spullen in de tuin, zoals partytenten, barbecues en tuinmeubelen kunnen dan weer niet worden verhaald. Die vallen onder de inboedelverzekering. De inboedel is alles in huis en in de tuin wat niet nagelvast zit.

Wel is er bij storm vaak een eigen risico van 225 tot 500 euro. Iedere verzekeraar heeft weer zijn eigen tarief dat bij stormschade vaak hoger is dan bij andere oorzaken.

Eventuele schade moet zo snel mogelijk worden gemeld. De verzekeraar zal dan aangeven wat er moet gebeuren. Soms wil de verzekeraar eerst een schade-expert langs sturen om de schade op te nemen.

Beperk de schade

Vervolgens is het zaak om je bezig te houden met het beperken van de schade. Zet een emmer onder een lekkend dak om je parket te beschermen. Of leg een kleed over je meubilair.

Het beperken van de schade betekent niét dat je de stormschade moet opruimen. De expert van je verzekeraar of tussenpersoon die langskomt, wil de schade goed op kunnen nemen. Bij ernstige schade kun je een noodreparatie uitvoeren. Doe dat alleen niet zonder overleg met de verzekeringsmaatschappij en bewaar alle documentatie en bonnetjes van deze reparatie.

Foto’s

Niet onbelangrijk: maak foto’s van de situatie ter plekke. Daarmee voorkom je dat je achteraf discussies met de verzekering.

Stormschade scooter

Zie mijn eerdere post m.b.t. het “slim neerzetten” van jouw scooter bij storm. Inmiddels is gebleken dat hoe “slim” je hem ook neerzet, scooters tegen de windvlagen en stormen zoals we die recent hebben meegemaakt, niet zijn bestand. Ik denk dan ook dat het een kwestie van tijd is dat verzekeraars stormschade of volledig gaan uitsluiten of de eigen risico’s flink gaan verhogen.
Want is stormschade aan scooters nog een onzeker voorval? Dat het om een onzeker voorval moet gaan , is de basis van een gedekte ( schade ) gebeurtenis en zoals het er nu naar uitziet, stromen de schademeldingen binnen na iedere storm of windvlagen. Heb je een beperkte Casco dekking of een Casco dekking ( Allrisk ), dan is stormschade gedekt ( zie voorwaarden eerdere post ).Bij een beperkte casco dekking ben je verzekerd voor diefstal. Wanneer je brommer of scooter wordt gestolen zal je hiervoor een vergoeding (dagwaarde) krijgen van de verzekeraar. Ook schade door wind en hagel is bijvoorbeeld vaak verzekerd bij deze dekking. Bij volledig casco, ook wel bekend als de allrisk verzekering, is schade van een ander, maar ook van jezelf verzekerd. Ook diefstal en schade door weersomstandigheden zijn uiteraard verzekerd. Een nieuwe brommer of scooter wordt in veel gevallen met deze brommerverzekering uitgerust. Het kan echter voorkomen dat jouw verzekeringsmaatschappij een beperking heeft op de stormdekking terwijl je tegen WA + Beperkt Casco verzekerd bent. UNIGARANT is hier een voorbeeld van. UNIGARANT dekt geen schade aan jouw scooter als hij omvalt door storm. Wel gedekt is als hij omvalt doordat er een object tegen aan is gewaaid waardoor hij vervolgens omvalt, een soort “indirecte” stormschade dekking dus. UNIGARANT is dus voorloper op wat ik zie als een beperking op de stormschade dekking.Bij nieuwe verzekeringen (2019) krijg je vooraf een verzekeringskaart waarop je dit kunt lezen, bij UNIGARANT verzekeringen afgesloten voor 2019 is dit dus eigenlijk een soort verborgen beperking op een beperkte dekking, volg je hem nog? Je kon dit destijds alleen maar ontdekken door goed jouw polisvoorwaarden te lezen.