Nieuws

Gepost op 1 August 2022
651

CONSERVATRIX overnamepartij bekendDe curatoren van Conservatrix maakten vandaag bekend dat ze de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over willen dragen aan het Engelse Waard Leven N.V. Een overeenkomst daartoe is gisteren, dus op 21 juli 2022, getekend tussen de curatoren en Waard Leven. Wederom worden polishouders van Conservatrix geconfronteerd met een eigenaar die buiten het Europese Toezicht (EIOPA) valt. Ook worden er wederom diverse ingrepen gepleegd op de aanspraken van polishouders. De overname is nog niet definitief en wacht op toestemming van de diverse toezichthouders. De Stichting heeft veel vragen en zal zich gaan beraden op te nemen stappen. Engelse eigenaar Verzekeraar Waard Leven is sinds 2015 een dochter van Chesnara Plc (www.chesnara.co.uk). Chesnara is een beursgenoteerde Engelse investeerder, gespecialiseerd in het beheren van verzekeringsportefeuilles. Chesnara beheert verzekeringsportefeuilles in Engeland, Zweden en Nederland. Chesnara is onder andere ook eigenaar van verzekeraar Scildon (www.scildon.nl) en eigenaar van de failliete portefeuille van het voormalige DSB van Dirk Scheringa. Verzekeraar Waard Leven is gespecialiseerd in ‘run off’ portefeuilles en biedt haar diensten aan via een gevolmachtigd agent Waard Verzekeringen. Waard Verzekeringen (www.waardverzekeringen.nl) is gespecialiseerd in het beheren van spaarhypotheken, levensverzekeringen, werkeloosheidsverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bij ‘run off’ wordt een portefeuille in beheer geplaatst en is het verder niet mogelijk om nieuwe elementen aan een verzekering toe te voegen. Waard Leven en Waard Verzekeringen staan geregistreerd bij de AFM. Waard Leven heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) en is lid van het Verbond van Verzekeraars. Overname nog niet definitief De beoogde overdracht kan alleen plaatsvinden als aan alle voorwaarden is voldaan: DNB dient advies uit te brengen over de voorgenomen overdracht, DNB moet akkoord gaan met een fusie tussen twee dochtermaatschappijen van Waard Leven (de reden daarvan is nog niet bekend), de rechters-commissarissen dienen toe te stemmen met de overdracht en de rechtbank Amsterdam dient de nieuwe ingrepen op de aanspraken van polishouders goed te keuren. De verwachting van de curatoren is dat het gehele proces dit najaar kan worden afgerond en dat de portefeuille dan wordt overgedragen aan Waard Leven. De Stichting is heel benieuwd naar het advies van DNB, bezien vanuit de eerdere acties van DNB ten laste van polishouders. Dramatische gevolgen voor polishouders In het kader van de overdacht van de portefeuille zullen de volgende nieuwe ingrepen op de aanspraken van polishouders plaatsvinden: In geval van traditionele levensverzekeringen wordt een korting tussen 10% en 11% toegepast op het verzekerd bedrag. Bij spaarverzekeringen wordt een korting tussen 10% en 11% toegepast op het saldo van de verzekering. In geval van premiebetalende verzekeringen zal Waard Leven aangeven wat het nieuwe verzekerd bedrag of de nieuwe premie uiteindelijk wordt, omdat Waard Leven een actuele tariefstelling toepast die lager ligt dan de huidige tariefstelling. Bij Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan wordt de rentebijschrijving bijvoorbeeld 0,55%. Het recht tot het tijdelijk aanhouden van premiebetaling vervalt (indien daar sprake van was). De volgende ingrepen op de aanspraken van polishouders vonden reeds eerder plaats door de curatoren: Het gegarandeerde kapitaal (indien van toepassing) behorende bij nog in de toekomst te betalen premies is geschrapt. Het recht op winstdeling voor de toekomst is geschrapt. De korting van tussen 10% en 11% is een grote teleurstelling voor polishouders. Het tekort op de balans van Conservatrix neemt immers steeds verder af. Daar komt bij dat de rente stijgt, vandaag nog met 0,5% door een ingreep van de Europese Centrale Bank (ECB). Een stijgende rente zorgt voor verdere afname van de technische voorzieningen. De Stichting vraagt zich af of de timing voor deze overdracht wel de juiste is? Brexit, voorwaarden en zekerheden Met Chesnara als aandeelhouder van Waard Leven worden polishouders van Conservatrix wederom geconfronteerd met een eigenaar die buiten het Europese Toezicht (EIOPA) valt. En daar hebben polishouders van Conservatrix geen goede herinneringen aan. Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) immers uit de EU getreden op basis van een terugtrekkingsakkoord. Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap, met afspraken voor de periode vanaf 1 januari 2021. Het akkoord regelt niets over situaties zoals deze. De Stichting is dan ook heel benieuwd welke zekerheden er door de curatoren met de aandeelhouder van Waard Leven zijn overeengekomen om de afgekalfde rechten van polishouders toch te beschermen.