CONSERVATRIX overnamepartij bekend

Er is geen thumbnail

De curatoren van Conservatrix maakten vandaag bekend dat ze de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over willen dragen aan het Engelse Waard Leven N.V. Een overeenkomst daartoe is gisteren, dus op 21 juli 2022, getekend tussen de curatoren en Waard Leven. Wederom worden polishouders van Conservatrix geconfronteerd met een eigenaar die buiten het Europese Toezicht (EIOPA) valt. Ook worden er wederom diverse ingrepen gepleegd op de aanspraken van polishouders. De overname is nog niet definitief en wacht op toestemming van de diverse toezichthouders. De Stichting heeft veel vragen en zal zich gaan beraden op te nemen stappen.

Engelse eigenaar
Verzekeraar Waard Leven is sinds 2015 een dochter van Chesnara Plc (www.chesnara.co.uk). Chesnara is een beursgenoteerde Engelse investeerder, gespecialiseerd in het beheren van verzekeringsportefeuilles. Chesnara beheert verzekeringsportefeuilles in Engeland, Zweden en Nederland. Chesnara is onder andere ook eigenaar van verzekeraar Scildon (www.scildon.nl) en eigenaar van de failliete portefeuille van het voormalige DSB van Dirk Scheringa.

Verzekeraar Waard Leven is gespecialiseerd in ‘run off’ portefeuilles en biedt haar diensten aan via een gevolmachtigd agent Waard Verzekeringen. Waard Verzekeringen (www.waardverzekeringen.nl) is gespecialiseerd in het beheren van spaarhypotheken, levensverzekeringen, werkeloosheidsverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bij ‘run off’ wordt een portefeuille in beheer geplaatst en is het verder niet mogelijk om nieuwe elementen aan een verzekering toe te voegen.

Waard Leven en Waard Verzekeringen staan geregistreerd bij de AFM. Waard Leven heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) en is lid van het Verbond van Verzekeraars.

Overname nog niet definitief
De beoogde overdracht kan alleen plaatsvinden als aan alle voorwaarden is voldaan:

DNB dient advies uit te brengen over de voorgenomen overdracht,
DNB moet akkoord gaan met een fusie tussen twee dochtermaatschappijen van Waard Leven (de reden daarvan is nog niet bekend),
de rechters-commissarissen dienen toe te stemmen met de overdracht en
de rechtbank Amsterdam dient de nieuwe ingrepen op de aanspraken van polishouders goed te keuren.
De verwachting van de curatoren is dat het gehele proces dit najaar kan worden afgerond en dat de portefeuille dan wordt overgedragen aan Waard Leven.

De Stichting is heel benieuwd naar het advies van DNB, bezien vanuit de eerdere acties van DNB ten laste van polishouders.

Dramatische gevolgen voor polishouders
In het kader van de overdacht van de portefeuille zullen de volgende nieuwe ingrepen op de aanspraken van polishouders plaatsvinden:

In geval van traditionele levensverzekeringen wordt een korting tussen 10% en 11% toegepast op het verzekerd bedrag.
Bij spaarverzekeringen wordt een korting tussen 10% en 11% toegepast op het saldo van de verzekering.
In geval van premiebetalende verzekeringen zal Waard Leven aangeven wat het nieuwe verzekerd bedrag of de nieuwe premie uiteindelijk wordt, omdat Waard Leven een actuele tariefstelling toepast die lager ligt dan de huidige tariefstelling. Bij Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan wordt de rentebijschrijving bijvoorbeeld 0,55%.
Het recht tot het tijdelijk aanhouden van premiebetaling vervalt (indien daar sprake van was).

De volgende ingrepen op de aanspraken van polishouders vonden reeds eerder plaats door de curatoren:

Het gegarandeerde kapitaal (indien van toepassing) behorende bij nog in de toekomst te betalen premies is geschrapt.
Het recht op winstdeling voor de toekomst is geschrapt.
De korting van tussen 10% en 11% is een grote teleurstelling voor polishouders. Het tekort op de balans van Conservatrix neemt immers steeds verder af. Daar komt bij dat de rente stijgt, vandaag nog met 0,5% door een ingreep van de Europese Centrale Bank (ECB). Een stijgende rente zorgt voor verdere afname van de technische voorzieningen. De Stichting vraagt zich af of de timing voor deze overdracht wel de juiste is?
Brexit, voorwaarden en zekerheden
Met Chesnara als aandeelhouder van Waard Leven worden polishouders van Conservatrix wederom geconfronteerd met een eigenaar die buiten het Europese Toezicht (EIOPA) valt. En daar hebben polishouders van Conservatrix geen goede herinneringen aan. Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) immers uit de EU getreden op basis van een terugtrekkingsakkoord. Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap, met afspraken voor de periode vanaf 1 januari 2021. Het akkoord regelt niets over situaties zoals deze. De Stichting is dan ook heel benieuwd welke zekerheden er door de curatoren met de aandeelhouder van Waard Leven zijn overeengekomen om de afgekalfde rechten van polishouders toch te beschermen.

ARBEIDSWET aangepast 2022

Vandaag gaat een nieuwe wet in die de positie van werknemers moet verbeteren. Zo komt er meer ruimte voor bijbaantjes en krijg je vaker scholing vergoed. Maar pas op, de nieuwe regels brengen ook plichten met zich mee. Zo kan een werkgever een oproepkracht soms verplichten om te komen werken en moet je in bepaalde situaties alle bijbaantjes en vrijwilligerswerk opgeven aan je baas.

Het gaat om de nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Doel van de nieuwe regels is onder andere om personeel meer regelmaat en duidelijkheid te geven in hun werk. Ook op andere vlakken krijgen de werknemers meer rechten.

De nieuwe wet betekent dat er meer helderheid moet komen voor wie vaak wisselende dagen en uren werkt. Vooraf moeten werkgever en medewerker, bijvoorbeeld een oproepkracht, samen bepalen wanneer ze worden ingezet. Als de baas buiten die uren om een beroep op je wil doen en dat is niet van tevoren afgesproken, mag je dat weigeren.

Deze nieuwe regels betekenen ook dat personeel verplicht is om te komen werken in de uren die ze opgeven aan hun baas. “Doe je dat niet, dan kan dat worden gezien als werkweigering.”

Nieuw is dat werknemers die een half jaar in dienst zijn en vaak onregelmatig werken, mogen vragen om een werkrooster met meer vaste uren en dagen. Een werkgever hoeft hier overigens niet altijd in mee te gaan.

Kosten voor scholing krijg je vaker vergoed
De nieuwe wet moet het ook makkelijker maken voor medewerkers om bijscholing te volgen. Concreet betekent het dat je baas de scholing moet betalen.

Daarbij gaat het niet om zomaar elke opleiding, maar om scholing waar je wettelijk recht op hebt, waarover afspraken zijn gemaakt in de cao, of scholing die nodig is voor je werk. Die scholing mag je bovendien volgen onder werktijd, voor zover dat kan.

Ook bijkomende kosten, zoals vervoer en lesmateriaal, moet je vergoed krijgen. Wel mag het alleen gaan om scholing die ook daadwerkelijk noodzakelijk is om je werk goed te doen.

Bijbaantje naast je reguliere werk wordt makkelijker
Vanaf 1 augustus wordt het makkelijker om naast je vaste werk een ander baantje erbij te doen. Een werkgever moet dit toestaan, tenzij hij een goede reden heeft om dit te weigeren.

Een goede reden kan zijn dat je door het extra baantje te veel uren maakt, of dat je gaat werken voor een concurrent. De nieuwe regels gelden niet alleen voor nieuwe contracten, maar ook voor arbeidsovereenkomsten die in het verleden zijn aangegaan.

Het betekent, mits overeengekomen, ook dat je alle nevenwerkzaamheden moet opgeven aan je werkgever, dus ook vrijwilligerswerk. En dat moet je doen vóórdat je aan het andere baantje begint.”

ALARMNUMMERS TURIEN & CO

Alarmcentrale voor uw autoverzekering bij pech of een ongeval in het buitenland:
VHD Travelcare +31 (88) 877 80 35

Hulplijn voor uw verzekering via AnsvarIdéa:
Ansvar Alarmcentrale +31 (70) 314 53 53

Woonservice bij schade aan uw woning of inboedel :
Telefoonnummer: 072 5 181 929

De alarmcentrale, hulplijn en Woonservice zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u bereikbaar.

Opstalverzekeringen fors duurder

De prijzen van opstalverzekeringen zijn gemiddeld 17% gestegen ten opzichte van 2019, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Huizenbezitters in Drenthe en Noord-Holland betalen gemiddeld 20% meer. De grootste stijging is te zien in Zuid-Holland, waar een gemiddelde opstalverzekering 21% duurder is geworden. In Limburg wordt net als in 2019 veruit de hoogste gemiddelde premie betaald, Groningers zijn het goedkoopste uit.

Slapende VVE activeren

Op 20 april 2010 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 5 BW en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door een Vereniging van Eigenaars. Naar verwachting zal dit voorstel ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd waarna inwerkingtreding nog voor het einde van dit jaar te verwachten is.
De wet is gericht op het gedwongen activeren van de slapende Vereniging van Eigenaars (Er zijn geen leden, geen actief bestuur, alleen wel een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en bijv. een bankrekening), die geen jaarlijkse vergadering houdt, geen reservefonds heeft, geen periodieke financiële bijdragen int voor de gemeenschappelijke kosten voor bijvoorbeeld groot onderhoud of onderverzekerd is voor de opstal. Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel kunnen vanwege het ontbreken van een georganiseerde voeding van een reservefonds bij de Vereniging van Eigenaars problemen ontstaan wanneer onderhoud echt noodzakelijk wordt. Achterstallig onderhoud van appartementen kan leiden tot achteruitgang van buurten en wijken. Gemeentes kunnen met het huidige wettelijke instrumentarium alleen achteraf optreden door middel van een aanschrijving met een last onder dwangsom of aankondiging van bestuursdwang.

De nieuwe wet beoogt daaraan een einde te maken. Het doel van het wetsvoorstel is om gemeentes in staat te stellen om indringend en met een wettelijke bevoegdheid met de Vereniging van Eigenaren in gesprek te komen en indien nodig ook aanvullende eisen te stellen aan de onderhoudsplannen van de VvE, vóórdat bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen nodig worden.

Als VvE moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo is inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht, moet je een reservefonds hebben en een opstalverzekering regelen. Lees wat je als VvE allemaal voor elkaar moet hebben.

Sinds 1 mei 2008 is het niet langer toegestaan om een slapende VvE te hebben. Sinds die datum is het voor een VvE verplicht om een reservefonds op te bouwen.

Als appartementseigenaar kunt u actie ondernemen om een VvE weer actief te krijgen. Zo kunt u een vergadering van eigenaars bijeenroepen. Daarin kunt u samen duidelijke afspraken maken over het beheer en onderhoud van het gebouw.

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de splitsingsakte, waarin nadere regels gesteld kunnen worden over het gebruik van de privé-gedeelten (de appartementen), over de gemeenschappelijke gedeelten (trappenhuis, galerijen), geluidsoverlast of over andere zaken die niet in de splitsingsakte staan. Het kan behalve regels, richtlijnen en afspraken ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden bevatten. Het mag niet in tegenspraak zijn met de statuten; De statuten zijn altijd leidend. Het kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering of in de jaarvergadering.

Nieuwe wet: gemeente grijpt in bij slapende VvE

Stijging hypotheekrente

Er is geen thumbnail

let op je huidige rente, want misschien is oversluiten of rentemiddeling nu verstandig!
De hypotheekrente loopt zo hard op, dat actuele marktrentes mogelijk de huidige rente van je eigen hypotheek benaderen of zelfs inhalen. Het is vervelend als je de hypotheekrente tegen een hoger tarief moet vastleggen bij een nieuwe rentevaste periode. Om hogere maandlasten te voorkomen kun je de hypotheekrente vroegtijdig herzien door voor rentemiddeling of oversluiten te kiezen. Hoewel hypotheekrentes in korte tijd flink zijn gestegen, zijn rentes nog steeds laag in historisch perspectief.

Neem de gemiddelde hypotheekrente voor 20 jaar vast met NHG: die ligt nu op 1,84 procent, maar lag begin 2019 nog op 2,44 procent en in 2015 op 3 procent. In 2011 betaalde je voor 20 jaar vast met NHG meer dan 6 procent rente.
Goed om te weten is dat een hogere rente bij een annuïtaire hypotheek twee effecten heeft. De maandlast bestaat hierbij uit een combinatie van rente en aflossing. Bij een hogere rente gaat de totale maandlast omhoog en los je minder hard af dan bij een lagere rente. Voorbeeld: een stel met een middeninkomen kopen een woning van 350.000 euro en sluiten voor hetzelfde bedrag een annuïtaire hypotheek af. Ze kiezen de meest gekozen rentevaste periode van 20 jaar. Bij een stijging zoals die zich heeft voorgedaan van 1,4 procent naar 1,85 procent, stijgt de brutomaandlast met 75 euro. De netto maandlast, dus inclusief de hypotheekrenteaftrek, stijgt met 28 euro.
Met een hogere hypotheekrente kan ook de maximale hypotheek lager uitvallen. De rentevaste periode van 20 jaar mét NHG-verzekering is dit jaar opgelopen van 1,4 procent naar 1,85 procent.
Deze stijging van 32 procent leidt tot een lager te lenen bedrag maximaal hypotheekbedrag van enkele duizenden euro’s, huiseigenaren lijken zich bewust te zijn van de invloed van een hogere hypotheekrente. De afgelopen weken haastten ze zich om een hypotheek aan te vragen of over te sluiten, om zo een verdere stijging van de rente voor te zijn en de lage rente voor langere tijd vast te zetten. Overigens kan dat volgens de intermediair een reden zijn voor geldverstrekkers om de rente verder te verhogen, om zo de nieuwe instroom te beperken.

Beleggen of sparen?

Er is geen thumbnail

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft voldoende financiële buffers om te beleggen in plaats van te sparen, terwijl zij dat niet doen. De meeropbrengst kan oplopen tot honderden euro’s per jaar. Daar staat tegenover dat ruim 1 op de 10 beleggende Nederlanders te weinig spaargeld achter de hand houdt voor tegenvallers. Dat blijkt uit een datastudie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
In het kort
Bijna helft Nederlanders heeft voldoende buffer om te beleggen maar doet dat niet
Beleggen in plaats van sparen kan honderden euro’s per jaar opleveren
Extra rendement wel afhankelijk van handelsgedrag belegger
Ruim 1 op de 10 beleggende Nederlanders houdt te weinig buffers aan
Het aantal beleggende Nederlanders steeg in de afgelopen jaren tot bijna een kwart van de huishoudens. Dit is vergelijkbaar met het Europese gemiddelde, al ligt de hoogte van het belegd vermogen in Nederland lager. Een verklaring hiervoor is dat Nederlanders al vermogen opbouwen door middel van hun pensioen.

Bijna helft Nederlanders heeft voldoende buffer om te beleggen maar doet dat niet
Inflatie en lage rentes zorgen ervoor dat spaargeld minder waard wordt en maken beleggen aantrekkelijker. Van de ruim 5 miljoen niet-beleggende huishoudens hadden er 3,1 miljoen na aftrek van een veilige buffer voor financiële tegenslagen ongeveer € 20.000 beschikbaar om te beleggen terwijl ze dat niet deden.

Beleggen in plaats van sparen kan honderden euro’s per jaar opleveren
In de studie is een ‘alternatieve wereld’ gecreëerd waarin deze huishoudens dit vermogen beleggen in een passief indexfonds in plaats van het op de spaarrekening zetten. Er is rekening gehouden met zowel positieve als negatieve scenario’s. In ruim driekwart van de simulaties levert beleggen meer op dan sparen. Afhankelijk van de inleg gaat om bedragen tussen de €200 en €2.400. In bijna een kwart van de simulaties levert beleggen minder op dan sparen, bijvoorbeeld in geval van koersverliezen of relatief hoge spaarrentes.
Extra rendement wel afhankelijk van handelsgedrag belegger
Beleggen kan bijdragen aan vermogensopbouw maar gaat ook gepaard met risico’s. De beslissing om te beleggen is daarom altijd een persoonlijke beslissing. Het is in ieder geval belangrijk om voldoende spaargeld als buffer aan te houden. Om veelgemaakte beleggersfouten te vermijden kunnen particuliere beleggers het beste beleggen voor de lange termijn in een goed gespreide portefeuille met lage kosten. Dat betekent onder meer niet te veel handelen en niet te veel risico nemen. Uit recent onderzoek van de AFM blijkt dat niet alle particuliere beleggers op deze ‘saaie’ maar verstandige manier beleggen.

Ruim 1 op de 10 beleggende Nederlanders houdt te weinig buffer aan
Naast de conclusie dat een grote groep Nederlanders rendement kan mislopen door te sparen in plaats van te beleggen, blijkt dat 11% van de beleggende huishoudens in 2019 onvoldoende financiële buffers aanhield om tegenslagen op te vangen, zoals een auto of wasmachine die stuk gaat.

Elektrische step

Er is geen thumbnail

Politie waarschuwt: Meeste elektrische steps zijn in Nederland verboden!
Wellicht is het zomerweer een van de redenen, zo suggereert de politie. Steeds vaker zijn de elektrische steps namelijk te zien in bijvoorbeeld de Haagse parken. Maar slecht nieuws voor de liefhebber: de meeste steps zijn in Nederland niet toegestaan. Bij een ongeluk met zo’n step, ben je dan ook niet verzekerd, zo laat de politie weten.

Veel verkopers van de elektrisch aangedreven voertuigen zijn dan ook niet eerlijk tegen de kopers, aldus de politie. Vaak geven zij aan dat de voertuigen legaal en goedgekeurd zijn. Tot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat groen licht geeft, zijn zij dat echter niet.

Starters zien af van ontbindende voorwaarden!

Bij het kopen van een huis kiezen steeds minder starters voor ontbindende voorwaarden. Op deze manier hopen ze in de oververhitte huizenmarkt meer kans te maken op een woning. Bijna een derde van de starters die een hypotheek hebben aangevraagd, gaven aan geen ontbindende voorwaarden te hebben afgesproken. In het eerste kwartaal van 2018 was dit nog 12%, drie jaar later dus 30%.
Met ontbindende voorwaarden kun je nog afzien van het kopen van een huis wanneer het koopcontract al is getekend. Bijvoorbeeld als je de financiering niet rond krijgt of als uit de bouwkundige keuring blijkt dat er verborgen gebreken zijn. In deze krappe woningmarkt zie je dat starters sneller en ondoordachter handelen. Ze hebben misschien eerder al achter het net gevist en doen alles om maar een huis te bemachtigen. Met alles risico’s van dien. Want als je zonder ontbindende voorwaarden moet afzien van de koop, kunnen daar boetes van soms wel 10% van de koopsom op staan.”

Alleen rijke jongere kan nog een huis kopen!

Er is geen thumbnail

Om tegenwoordig als jongere een woning te kunnen kopen, heb je een goed salaris of rijke ouders nodig. Is dit voor jou niet van toepassing, dan wordt het moeilijk op de huidige woningmarkt.
Tel daar bij op de strenge leenregels, hoge studieschulden, schaars aanbod, weinig spaargeld en overspannen prijzen. Het is bijna een vereiste dat er flink wat spaargeld op je rekening staat en een vaste baan hebt. Het komt daarom steeds vaker voor dat jongeren zo lang mogelijk thuis blijven wonen om zo een hoge huur te besparen en dat geld gebruiken om te sparen. Ondanks de hoge huizenprijzen heeft de helft van de jongvolwassenen (tot 35 jaar) met een verhuiswens nog steeds een voorkeur voor kopen. Toch nam hun aandeel in de totale woningverkopen afgelopen kwartaal opnieuw af, vooral bij appartementen. Door het schaarse aanbod van huizen en de oplopende huur- en koopprijzen zijn er grote zorgen over de kansen van jongvolwassenen op een betaalbaar huis.
Kopen is voor veel jongeren een brug te ver. Starters moeten sinds vorig jaar voor het eerst eigen geld inleggen voor het kopen van een huis. De kosten koper kun je niet meer meefinancieren.

Voor het eerst in ruim vier jaar is het vertrouwen in de woningmarkt weer negatief. En ondanks een kleine opleving in het afgelopen kwartaal vindt nog maar twee op de tien Nederlanders het momenteel een (zeer) gunstige tijd om een huis te kopen. De huizenprijsstijging in Nederland zwakt verder af en zal dit jaar uitkomen op 6,0 procent ten opzichte van 2018. In 2020 zet deze afvlakking naar verwachting door.

Sta je op het punt om je te gaan oriënteren op de huizenmarkt, bel ons dan voor tips, wellicht dat wij jou verder kunnen helpen met de aankoop van jouw droomhuis.